Regulamin sklepu internetowego FALTO®

I. Ogólne warunki Handlowe

1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej „Warunkami“) określają zasady zawierania umów sprzedaży rzeczy ruchomych, dokonywanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, (zwany dalej „Sprzedającym“), a kupującym jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy ruchome w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby (dalej zwana „Konsumentem“).

3. Towary oferowane przez Sprzedającego mają, poza nielicznymi wyjątkami, charakter nieprefabrykowany i produkowane są na zamówienie Konsumenta po wskazaniu przez niego cech szczególnych jakie Towar ma posiadać takich jak kolor, rodzaj materiału, rodzaj tapicerki, rozmiar, a produkcja dokonywana jest z uwzględnieniem wskazanych przez Konsumenta cech szczególnych.

II. Definicje użyte w regulaminie

Sprzedawca - to Przedsiębiorstwo Zagraniczne NATURA Sp. z o.o., z siedzibą w Radwanicach, przy u. Wrocławskiej 70, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod numerem KRS: 193714, NIP 8950010388, REGON: 930656976, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pocztą tradycyjną (adres jw.) lub pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: falto.pl@wp.pl

Dostarczenie - to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika

Klient - to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają zdolność prawną – która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.

Konsument - to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przewoźnik - to podmiot świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym URL: falto.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Konsumentami w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiająca kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Sprzedaż – to umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty oznaczonej ceny.

III. Kontakt ze Sklepem

Adres: P.Z. NATURA Sp. z o.o, ul Wroclawska 70, 55-015 Radwanice

Adres e-mail: falto.pl@wp.pl, Numer telefonu: 71 3117592 (Pon-Pt. od 7 do 15)

IV. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera – w wersji aktualnej bądź poprzedniej,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

V. Informacje ogólne

1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obwiązującego prawa.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

VI. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres mailowy.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § III.

VII. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” i potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § VIII pkt 3.

VIII. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Adres Sprzedawcy §3

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przy odbiorze
 2. Płatność za pobraniem
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Płatności elektroniczne
 5. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

IX. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § VII Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

X. Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w ktorej przedmiotem swiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wykonywana wedlug specyfikacji Konsumenta lub

służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i zlecana do produkcji na zamówienie Konsumenta:

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyrazną zgodą Konsumenta, który zostal poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

2. W sytuacji, w której umowa została zawarta na odległość, a prawo do odstąpienia od umowy nie jest wyłączone Konsument może w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy Konsumentowi przez Sprzedającego od umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Prawo do odstąpienia przez Konsumenta od umowy wygasa po upływie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu, w którym Towar został Konsumentowi wydany.

3. Konsument chcący skorzystać z uprawnienia wskazanego w ust. 2 powyżej, zobowiązany jest złożyć Sprzedającemu oświadczenie o woli odstąpienia od umowy, zawierającego wszystkie wskazane w nim informacje, tj.: wyraźne świadczenie o woli odstąpienia od zawartej umowy, datę zawarcia umowy, numer zamówienia, imię i nazwisko, adres, numer rachunku na jaki zwrócone mają zostać dokonane przez Konsumenta płatności, podpis Konsumenta oraz datę złożenia oświadczenia. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwe jest w drodze pisemnej i elektroniczne, na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § III. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Bieg terminu określonego w § IX rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

XI. Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. Dokonując odbioru Towaru Konsument jest zobowiązany do dokonania jego oględzin zewnętrznych, zwłaszcza sprawdzić czy Towar nie zawiera złamań, otarć, obić itp. W przypadku dostarczenia Towaru Konsumentowi przesyłką kurierską Konsument zobowiązany jest dokonać wstępnych oględzin zewnętrznych w obecności kuriera oraz sporządzić wspólnie z kurierem protokół, w którym należy umieścić wszystkie dostrzeżone wady zewnętrzne takie jak otarcia, złamania i obicia, które mogły powstać w trakcie transportu, oraz sprawdzić i opisać stan opakowania, w którym Towar został dostarczony. W razie dostrzeżenia wady w Towarze Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 2 dni roboczych, zawiadomić Sprzedającego o wadzie.

4. 2-letnia gwarancja FALTO® na wszystkie produkty rozpoczyna się od daty zakupu (= data faktury).

5. Warunkiem serwisowym jest przestrzeganie maksymalnego obciążenia (120 kg dla krzeseł)

6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

7. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż gwarancja dotyczy wszystkich oryginalnych części w przypadku wystąpienia wad materiałowych i funkcjonalnych.

 1. Wyłączone z gwarancji są części ulegające zużyciu, a także uszkodzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z produktem oraz niewłaściwą pielęgnacją i uszkodzeniami spowodowanymi niedostosowaniem się przez Konsumenta do zaleceń montażowych Sprzedającego. Zalecenia montażowe związane z poszczególnymi produktami oferowanymi przez Sprzedającego znajdują się w Instrukcji montażu, załączonej do Towaru.
 2. Również uszkodzenia i zabrudzenia przez zwierzęta domowe, źródła ogrzewania i warunki pogodowe, uszkodzenia wybielające (np.B. z powodu silnego światła słonecznego), nie są objęte gwarancją.
 3. Ponieważ pracujemy z naturalnymi materiałami, mogą wystąpić niewielkie różnice w strukturze i charakterze materiałów obiciowych lub drewna.
 4. Dźwięki produktów wynikają z ruchomej konstrukcji i nie są usterką.
 5. Brak wad to także tymczasowe ulepszenia produktu i drobne zmiany w konstrukcji i projekcie.

8. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

9. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

10. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

12. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § III, niniejszego Regulaminu.

XII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIII. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jesteśmy firmą która od 30 lat stawia na wygodę i zdrowie naszych użytkowników. Jesteśmy specjalistami z branży fizjoterapii, co zapewnia nam odpowiednią bazę pod projektowanie krzeseł i foteli, które nie skupiają się jedynie na kształcie i materiałach, ale i również na zdrowiu użytkownika. My zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu, jednocześnie nie zapominając o designie i materiałach, dzięki czemu nasze produkty wyróżniają się na tle konkuręcji.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

Chcesz być na bieżąco z  naszą ofertą, promocjami, nowościami z branży i nie tylko to newsletter jest dla ciebie idealnym rozwiązaniem. Wystarczy nam jedynie twój email i tylko tyle.
Visit our FacebookVisit our InstagramVisit our LinkedIn
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram